Formy a obsah činnosti

Školní družina organizuje pravidelnou činnost, příležitostné akce a nabízí spontánní činnost.
Umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování.

Pravidelná činnost
Je dána týdenní skladbou zaměstnání. Představuje organizované zájmové aktivity.
- výtvarná a pracovní činnost
- literární a hudební činnost
- pohybová a tělovýchovná činnost
- přírodovědná činnost

Příležitostné akce
Nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností. Organizují je obě oddělení družiny společně.
- besedy, exkurze
- akce pro rodiče s dětmi
- soutěže

Spontánní činnost
Zahrnuje individuální klidovou činnost po obědě, při pobytu venku, hry při ranním pobytu v družině, při sloučení oddělení nebo před odchodem z družiny. Vychovatelka při této činnosti zajišťuje bezpečnost žáka, ale navozuje i podceňuje i jejich vlastní aktivity.

Odpočinková činnost
Zahrnuje klidové činnosti (klid po obědě, individuální hry, poslechové činnosti), ale i aktivní odpočinek (závodivé hry), které umožňují obnovu psychické i fyzické síly po jednostranné zátěži během školního vyučování.

Příprava na vyučování
Zahrnuje procvičování učiva formou didaktických her, upevňování školních poznatků při vycházkách, získávání poznatků při práci s časopisy, počítačem.


Výchovná práce a činnosti školní družiny vychází z požadavků pedagogiky volného času:
- ovlivňování volného času (motivace různorodé činnosti)
- dobrovolnosti (činnosti přiměřené věku žáků vykonávané dobrovolně)
- zajímavosti (atraktivní a pestré pomůcky)
- aktivity (uplatnění a podílení všech žáků při činnostech)
- citlivosti (přinášení kladných emocí žákům- z aktivity, pochvaly, překonání překážek)
- seberealizace
Comments