Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Žákům je poskytován dostatek relaxace a aktivního pohybu dané režimem družiny a skladbou zaměstnání. Prostory mají odpovídající vybavení, světlo, teplo, bezhlučnost.
Podlahová krytina a vnitřní zařízení je denně čištěno. Místnost je pravidelně větrána.
Žáky si po vyučování vyzvedávají vychovatelky v ZŠ. Žáci se stravují ve školní jídelně, která je mimo budovu ZŠ. Dozor vykonávají vychovatelky společně s učiteli.

Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s vnitřním řádem školní družiny. Jsou poučeni o bezpečnosti a společenských normách na školním hřišti, při společných vycházkách, akcích a soutěžích. O poučení je veden záznam v přehledu VVP. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci bezpečnosti. Lékárnička první pomoci je umístěna v oddělení ŠD I. Telefonní čísla rodičů v případě úrazu jsou uvedena v Přihlášce do školní družiny a přehledu VVP.

Vychovatelky jsou seznámeny se zdravotními problémy (uvedeno v Přihlášce do školní družiny) některých dětí (alergie, astma...) a byly proškoleny v základech první pomoci, v BOZP.
Comments