Školní vzdělávací program ŠD

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 75364 Bělotín 2, tel./fax: 581612127, email: zsbelotin@centrum.cz

 

 

Školní vzdělávací program

pro zájmové vzdělávání

 

školní družiny1      Identifikační údaje

 

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

 

Název programu: „HROU K POZNÁNÍ“ - č.j. ŠVP ŠD 02/13

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace

 

Adresa školy: Bělotín 2, 753 64 Bělotín

Ředitel: Mgr. Tomáš Navrátil

Kontakty

Telefon: 581 612 127

Fax: 581 612 127

E-mail: zsbelotin@centrum.cz

Web: http://www.zsbelotin.cz

 

Zařazení do sítě škol

IZO: 120201054

REDIZO: 650044215

IČO: 71003827

 

Zřizovatel: Obec Bělotín

    Bělotín 151

                753 64 Bělotín

Kontakty:

Telefon: 581 030 005

Fax: 581 612 100

E-mail: belotin@belotin.cz

starosta obce: Mgr. Eduard Kavala                                  

 

Platnost dokumentu od: 1. 9. 2013

 

Verze: č. 2 – srpen 2013

 

 

 

                 ............................................                                                    

                       Mgr. Tomáš Navrátil                                                razítko školy

 

 

Zpracovala:                 vedoucí vychovatelka Renata Biskupová


2      Charakteristika školní družiny

-          vytváří místo pro odpočinek dětí po vyučování

-          plní vzdělávací cíle

-          snaží se prohlubovat a upevňovat spolupráci s rodiči a zlepšovat vztahy mezi školou a rodinou

Školní družina se nachází v suterénu budovy ZŠ. Tvoří ji tři oddělení: školní družina I. a III., kterou navštěvují žáci 1.- 3. ročníku a školní družina II., kterou navštěvují žáci 4.- 7. ročníku. Pro svoji činnost využívají všechny oddělení vlastní prostory. Svým vybavením odpovídají potřebám dětí, umožňují odpočinek, různé aktivity.


3      Cíle vzdělávání

-          výchova k smysluplnému využívání volného času

-          vytváření podmínek a prostoru pro odpočinek a relaxaci

-          rozvoj osobnosti dítěte

-          učení se komunikace, spolupráce a respektování

-          získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana

-          utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní, jazykové a náboženské 

      skupině

-          vzájemné doplňování školního vyučování a výchovně vzdělávací práce školní družiny

-          nabízení různorodých činností a námětů pro naplňování volného času

-          osvojování si základu hodnot, na nichž je založena naše společnost

-          dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví


4      Délka a časový plán vzdělávání

V dokumentu je zpracována základní struktura a obsah témat. ŠVP je otevřený dokument. V průběhu roku se může doplnit nebo upravit. Je vytvořen dle polohy a podmínek školy. Obsahuje výběr možných činností, ze kterých bude vychovatelka volit podle složení žáků v oddělení.

ŠVP pro ŠD I a III je sestaven pro jeden školní rok a je určen žákům od 1. do 3. ročníku.

ŠVP pro ŠD II. je sestaven pro jeden vzdělávací cyklus a je určen žákům od 4. do 7. ročníku.

Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu deseti měsíců - po dobu trvání školního roku. Po dobu podzimních, zimních nebo jarních prázdnin je provoz družiny podle zájmu rodičů žáků nebo je přerušen po projednání se zřizovatelem.

   Ranní provoz družiny je od 6:30 do 7:30 hod. a je většinou využíván dojíždějícími žáky. Odpolední provoz družiny začíná v 11:15 a končí v 16:00 hod.

 

5      Formy a obsah činnosti

Školní družina organizuje pravidelnou činnost, příležitostné akce a nabízí spontánní činnost. Umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování.

5.1       Pravidelná činnost

   Je dána týdenní skladbou zaměstnání. Představuje organizované zájmové aktivity.

-          výtvarná a pracovní činnost

-          literární a hudební činnost

-          pohybová a tělovýchovná činnost

-          přírodovědná činnost

5.2       Příležitostné akce

   Nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností. Organizují je tři oddělení družiny společně.

-          besedy, exkurze

-          akce pro rodiče s dětmi

-          soutěže

5.3       Spontánní činnost

            Zahrnuje individuální klidovou činnost po obědě, při pobytu venku, hry při ranním pobytu v družině, při sloučení oddělení nebo před odchodem z družiny. Vychovatelka při této činnosti zajišťuje bezpečnost žáků, ale navozuje i podněcuje i jejich vlastní aktivity.

5.4       Odpočinková činnost

Zahrnuje klidové činnosti (klid po obědě, individuální hry, poslechové činnosti), ale i aktivní odpočinek (závodivé hry), které umožňují obnovu psychické i fyzické síly po jednostranné zátěži během školního vyučování.

5.5       Příprava na vyučování

Zahrnuje vypracovávání domácích úkolů, procvičování učiva formou didaktických her, upevňování školních poznatků při vycházkách, získávání poznatků při práci s časopisy, počítačem.

 

   Výchovná práce a činnosti školní družiny vychází z požadavků pedagogiky volného času:

-          ovlivňování volného času (motivace různorodé činnosti)

-          dobrovolnosti (činnosti přiměřené věku žáků vykonávané dobrovolně)

-          zajímavosti (atraktivní a pestré činnosti)

-          aktivity (uplatnění a podílení všech žáků při činnostech)

-          citlivosti (přinášení kladných emocí žákům-z aktivity, pochvaly, překonání překážek)

-          seberealizace


6      Obsah vzdělávání

Struktura obsahu ŠVP pro školní družinu není závazně stanovena. Obsahem jsou činnosti strukturované podle tematického celku základního vzdělávání Člověk a jeho svět členěného do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitosti přírody; Člověk a jeho zdraví.

6.1       Místo, kde žijeme

   Organizace života v rodině, ve škole, ve společnosti, v obci. Poznávání nejbližšího okolí. Dopravní výchova.

-          náš domov ( dům/byt/ a jeho okolí; život naší rodiny – volný čas, zájmy, povolání)

-          škola (organizace školy, školní družiny, školní jídelny; školní režim; bezpečnost na cestě do školy a ze 

      školy)

-          naše obec (tradice; služby; významné objekty, památky; poznávání okolí)

6.2       Lidé kolem nás

  Osvojování a upevňování základních pravidel vhodného chování v rodině i ve společnosti – význam tolerance, empatie, vzájemné úcty, pomoci druhým. Seznámení se základními právy a povinnostmi.

-          rodina, kamarádi

-          nejsme všichni stejní

-         svátky, oslavy

-         jak se správně chovat

6.3       Lidé a čas

   Budování a dodržování správného režimu dne. Vytváření pravidelných návyků. Správné a účelné využívání volného času. Respektování času druhých.

-          náš denní režim

-          jak se mění lidé

-          jak se mění věci, budovy, obec

6.4       Rozmanitost přírody

   Proměnlivost živé a neživé přírody. Vycházky a pobyty v přírodě. Ekologická výchova.

-          příroda okolo nás (rostliny, živočichové)

-          roční období

-          počasí, voda

-          chráníme životní prostředí

6.5       Člověk a jeho zdraví

   Poznání sebe sama. Upevňování hygienických návyků. Předcházení úrazům a ochrana zdraví.

-          poznáváme své tělo

-          pečujeme o své zdraví

-          chodíme ven každý den


7      Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění bude umožňováno začleňování do volnočasových aktivit. K těmto žákům je uplatňován individuální přístup a diferenciace pedagogických postupů. Vytvoříme přiměřené prostředí a zajistíme podmínky materiální, technické, personální i organizační, které budou vhodné pro jejich všestranný rozvoj. Pro rozvoj talentovaných jedinců budeme nabízet doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmů, podporující rozvoj tvořivosti, spolupráce, rozvoje vztahů a sociální a emociální inteligence. Budeme spolupracovat s rodiči těchto dětí.

 

8      Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání

Do školní družiny I. a III. jsou přihlašování žáci 1. - 3. ročníku. Kromě 30 trvale přihlášených žáků v každém oddělení chodí do družiny i děti, které po vyučování navštěvují zájmové a výchovné kroužky nebo čekají na autobus. Tito žáci se zapisují do Docházkového sešitu.

Do školní družiny II. dochází žáci 4. - 7. ročníku. Kromě 30 trvale přihlášených žáků chodí do družiny i děti, které po vyučování navštěvují zájmové a výchovné kroužky nebo čekají na autobus. Žáci 8. - 9. ročníku využívají družinu o volných hodinách mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Tito žáci se zapisují do Docházkového sešitu.

Umístění žáka do školní družiny není nárokové, rozhoduje o něm ředitel školy bez správního řízení. Při nástupu žáka do školní družiny vyplní rodiče písemnou přihlášku, na kterém uvedou důležité informace o žákovi pro vychovatelku, rozsah docházky a způsob odchodu z družiny. Na základě písemné žádosti rodičů může být žák ze školní družiny během školního roku vyřazen.


9      Popis materiálních podmínek

9.1       Oddělení školní družiny I

Oddělení školní družiny I. má svou vlastní místnost v suterénu školní budovy rozdělenou zabudovanými skříňkami na část odpočinkovou a pracovní.

Odpočinková část je vybavena kobercem, polštářky, na kterém si žáci hrají, vyprávějí, relaxují. V tomto prostoru se nachází skříň, kde jsou uloženy hračky, stavebnice. Pracovní část je vybavena stoly a židličkami, které odpovídají vzrůstu žáků. Místnost je pokryta PVC. Oddělení je vybaveno umyvadlem a přiměřeným osvětlením.

V místnosti se nacházejí zabudované skříňky, ve kterých jsou dětem k dispozici veškeré výtvarné potřeby.  Výzdoba je obměňována, podílejí se na ni žáci svými výrobky. Sociální zařízení využívají žáci ve III. oddělení. Vlastní šatnu školní družina nemá, používá šatny školní, která se nachází vedle družiny.

K dispozici mají děti velký výběr stolních her, stavebnic, sportovní náčiní, časopisy, knihy. K využití mají televizi, DVD, CD přehrávač a přenosný radiomagnetofon. Žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení s veškerým zařízením a vybavením.

Pro sportovní činnost dětí využíváme tělocvičnu školy a areál školního hřiště, ve kterém se nachází průlezky, pískoviště, dopravní hřiště a fotbalové hřiště.


9.2       Oddělení školní družiny II.

Oddělení školní družiny II. má svou vlastní místnost v suterénu školní budovy rozdělenou nízkými skříňkami na část odpočinkovou a pracovní.

Odpočinková část je vybavena stolem na stolní tenis a sedací soupravou, kterou žáci využívají při rozhovorech, čtení časopisů a knih. Pracovní část je vybavena stoly a židličkami, které odpovídají vzrůstu žáků a nemají tradiční uspořádání a nábytkovou stěnou. Místnost je pokryta PVC. Oddělení je vybaveno umyvadlem a přiměřeným osvětlením. Výzdoba je obměňována, podílejí se na ni žáci svými výrobky. Sociální zařízení využívají žáci v přízemí školní budovy. Vlastní šatnu školní družina nemá, používá šatny školní. K dispozici mají děti stolní fotbal, velký výběr stolních her, stavebnic, sportovní náčiní, časopisy, knihy. K využití mají televizi, DVD, CD přehrávač a přenosný radiomagnetofon, které jsou součástí oddělení ŠD I. Žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení s veškerým zařízením a vybavením.

Pro sportovní činnost dětí využíváme tělocvičnu školy a areál školního hřiště, ve kterém se nachází průlezky, dopravní hřiště (lze jej využít i na street hokej), fotbalové hřiště, rampy na skateboard a hřiště na volejbal a tenis.


9.3       Oddělení školní družiny III.

Oddělení školní družiny III. má svoji vlastní místnost v suterénu školní budovy.

Odpočinková část je vybavena kobercem, na kterém si žáci hrají a diskutují. V tomto prostoru se nachází skříně a pojízdné boxy, kde jsou uloženy hračky, stavebnice, kostky. Pracovní část je vybavena stoly a židličkami, které odpovídají vzrůstu žáků. Místnost je pokryta PVC. Oddělení je vybaveno umyvadlem a přiměřeným osvětlením.

V místnosti se nacházejí zabudované skříňky, ve kterých jsou dětem k dispozici veškeré výtvarné potřeby a pomůcky.  Výzdoba je obměňována, podílejí se na ni žáci svými výrobky. Sociální zařízení využívají žáci ve vedlejší místnosti. Vlastní šatnu školní družina nemá, používá šatny školní, která se nachází vedle družiny.

K dispozici mají děti velký výběr stolních her, stavebnic, sportovní náčiní, časopisy, knihy. K využití mají televizi, DVD, CD přehrávač, které jsou v I. oddělení. K dispozici máme i přenosný radiomagnetofon. Žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení s veškerým zařízením a vybavením.

Pro sportovní činnost dětí využíváme tělocvičnu školy a areál školního hřiště, ve kterém se nachází průlezky, pískoviště, dopravní a fotbalové hřiště.


10   Personální podmínky

Aby byla naše družina místem, kde budou děti rády trávit volný čas, klademe si za cíl vytvořit podmínky nejenom materiální a ekonomické, ale zároveň máme vysoké požadavky na personální obsazení místa vychovatelky. Kromě kvalifikačních předpokladů také požadujeme aby:

-          vychovatelka projevila vřelý vztah k žákům,

-          vytvářela příznivé sociální klima,

-          měla dobré organizační schopnosti,

-          zájmovou činnost vybírala přiměřeně věku žáků,

-          měla právní vědomí a znala bezpečnostní předpisy.

Jednou z dalších povinností vychovatelky je dále se vzdělávat v akreditovaných kurzech i samostudiem.

Dosažené vzdělání vedoucí vychovatelky je středoškolské s maturitou (Gymnázium), doplňkové pedagogické studium-vychovatel, pedagog volného času na Centru dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a kvalifikační studium-asistent pedagoga při projektu DVPP (Scholla servis).  Dosažené vzdělání vychovatelky je vyšší odborné pedagogické zaměřené na vychovatelství s tělesnou výchovou zakončené absolutoriem. Dosažené vzdělání vychovatelky je vysokoškolské pedagogické (učitelství pro 1. stupeň ZŠ). 

Všechny vychovatelky tak splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce.


11   Ekonomické podmínky

Krédo spolupráce obce coby zřizovatele a školy jako poskytovatele je nabídnout smysluplné využití volného času pro všechny skupiny dětí, bez ohledu na majetkové zázemí rodiny. Proto je pobyt žáků ve školní družině bezplatný. Provoz je hrazen ze základních zdrojů školy. Na nákup pomůcek a materiálů pro výtvarné, pracovní a sportovní činnosti jsou použity finanční prostředky z příspěvků Sdružení rodičů při ZŠ a sběru papíru.

 

12   Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Žákům je poskytován dostatek relaxace a aktivního pohybu dané režimem družiny a skladbou zaměstnání. Prostory mají odpovídající vybavení, světlo, teplo, bezhlučnost. Podlahová krytina a vnitřní zařízení je denně čištěno. Místnost je pravidelně větrána.

Žáky si po vyučování vyzvedávají vychovatelky v ZŠ. Žáci se stravují ve školní jídelně, která je mimo budovu ZŠ. Dozor vykonávají vychovatelky společně s učiteli.

Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s vnitřním řádem školní družiny. Jsou poučení o bezpečnosti a společenských normách na školním hřišti, při společných vycházkách, akcích a soutěžích. O poučení je veden záznam v přehledu VVP. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci bezpečnosti. Lékárnička první pomoci je umístěna v oddělení ŠD I. Telefonní čísla rodičů v případě úrazu jsou uvedena v písemných přihláškách a přehledu VVP.

Vychovatelky jsou seznámeny se zdravotními problémy některých dětí (alergie, astma a další) a byly proškoleny v základech první pomoci, v BOZP (Osnova poučení žáků o bezpečnosti – viz. Příloha).


13   Zveřejnění školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program vydává ředitel školského zařízení a je zveřejněn na

přístupném místě ve školském zařízení – v boxu vedle kanceláře zástupce ředitele školy. Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii.


14   Evaluace (kontrola a hodnocení)

ŠVP školní družiny je otevřený systém, je potřeba s ním průběžně pracovat a na základě evaluace jej doplňovat, obměňovat i pozměňovat.

Vnitřní evaluace činnosti školní družiny spočívá v průběžném sebehodnocení práce vychovatelky, v hledání nových metod, které by postupně vedly ke kvalitnějším výsledkům.

Výchovnou práci v družině hodnotí vedení školy (pozorování, hospitace, kontroly).

Vnější hodnocení provádí zřizovatel a Česká školní inspekce. Cennou zpětnou vazbou jsou ohlasy rodičů i názory žáků.


15   Klíčové kompetence

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot pro osobní rozvoj a k začlenění jedince do společnosti. Prolínají se všemi činnostmi výchovné práce. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny.

 

15.1  Kompetence k učení

-          žák se učí s chutí

-          využívá vhodné způsoby pro efektivní učení

-          získává vědomosti z různých pramenů a zdrojů

-          získané poznatky a zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

-          aktivně spolupracuje při činnostech

-          nebojí se zeptat, požádat o vysvětlení

15.2  Kompetence k řešení problémů

-          všímá si dění a problémů okolo

-          dokáže samostatně nebo s pomocí druhého vyřešit problém

-          hledá různé způsoby řešení problému, rozlišuje správná a chybná řešení

-          je flexibilní, přizpůsobuje se změnám

-          uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí

-          chápe, že vyhýbání se problémům, není řešení

-          započaté činnosti dokončuje

15.3  Kompetence komunikativní

-          žák ovládá řeč i písemné vyjadřování

-          bez ostychu komunikuje s vrstevníky a dospělými

-          dokáže promluvit na veřejnosti

-          naslouchá názorům druhých, rozumí jim a respektuje je

-          dokáže vést dialog

-          vyjadřuje a obhajuje vlastní názor

-          využívá informační a komunikační prostředky

-          vyjadřuje se kultivovaně

15.4  Kompetence sociální a interpersonální

-          žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit

-          přistupuje odpovědně k úkolům a povinnostem

-          rozpozná vhodné a nevhodné chování

-          spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit-přijmout kompromis

-          dokáže se omluvit za své nevhodné chování

-          je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi

-          má upevněny hygienické návyky

15.5  Kompetence občanská

-          žák si uvědomuje svá práva i práva druhých

-          vnímá nespravedlnost

-          rozpozná agresivitu, šikanu, dovede se jim bránit

-          chová se zodpovědně, dbá na osobní zdraví své i druhých

-          respektuje odlišnosti-osobní, kulturní, náboženské

-          váží si tradic, historie a kultury

-          podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí

15.6  Kompetence pracovní

-          používá bezpečné pracovní pomůcky a vybavení

-          dokáže pracovat podle instrukcí a návodu

-          váží si práce své i ostatních

-          ochotně pomáhá při práci druhým

-          svým pracovním přístupem se snaží chránit zdraví své i druhých

-          umí udržovat pořádek ve svých věcech a na svém pracovním místě

-          váží si pomůcek i vybavení, neničí je

-          umí zhodnotit práci svou i druhých

-          prezentuje výsledky své práce

15.7  Kompetence k trávení volného času

-          žák umí účelně trávit volný čas

-          umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic

-          rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech

-          umí vhodně relaxovat

-          umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času

 

16   SPOLEČNÉ AKCE I., II. a III. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

ZÁŘÍ:

Drakiáda – soutěžíme v pouštění draků  ( akce pro veřejnost )                                         3 4 6

                                                                                                                                                  

ŘÍJEN:

Týden knihoven – spolupráce s MK Bělotín                                                                       4 6

Halloween – duchařské odpoledne – soutěžíme a tvoříme společně s rodiči                      5 6 7

Lampionový průvod – zapojujeme se do místních slavností                                              4 5 6

 

LISTOPAD:

Adventní odpoledne ( akce pro veřejnost )

– vyrábíme věnečky, svícny, venkovní a vnitřní dekorace                                               2 3 4 5

Soutěžíme v pexesu – spolupráce s MK Bělotín                                                               4 6

 

PROSINEC:

Návštěva Domova seniorů – vystupujeme s dětmi a předáváme dárečky                       3 4 5 6

 

LEDEN:

Maškarní rej v ŠD – tančíme, soutěžíme                                                                      5 6 7

Soutěžíme v puzzle – spolupráce s MK Bělotín                                                               4 6

 

ÚNOR:

Kadeřnická soutěž – vytváříme zajímavé účesy                                                            4 6 7

 

BŘEZEN:

Netradiční sportovní odpoledne v tělocvičně

– soutěžíme v neobvyklých disciplínách                                                                    2 4 5 7

Turnaj v Člověče nezlob se – soutěžíme                                                                       3 4 6   

 

DUBEN:

Velikonoční dílna ( akce pro veřejnost )

- vyrábíme velikonoční aranžmá, malujeme a zdobíme kraslice                                 2 3 4 5 6

Vycházka k rybníku – pozorujeme přírodu                                                              2 3 4 5 6   

Čarodějnický rej

– soutěžíme v čarodějnických disciplínách společně s rodiči,opékáme                        3 4 5 7

                                                                                                                                                  

KVĚTEN:

Praštěná olympiáda – netradiční sportovní odpoledne na školním hřišti                       3 4 5 7

 

ČERVEN:

Spaní v družině

– hledáme ve škole nebo v okolí školy ukrytý poklad

– soutěžíme, hrajeme zábavné hry                                                                    2 3 4 5 6 7ROČNÍ PLÁN I. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁŘÍ

Měsíční téma: Jsme kamarádi                                                                   

Seznámení s novým školním řádem, bezpečné chování                                          2,3,4,5

Vyprávění zážitků z prázdnin, rozvoj slovní zásoby                                                       2,4

Seznamovací a kontaktní hry, důraz na kamarádské chování                                      1,2,3

Pohyb na školním hřišti, míčové hry, skákání přes švihadlo                                           1,6

Kresba z prázdnin, omalovánky                                                                                1,3,6

Báseň – Vyletěl si pyšný drak                                                                                  1,2,3

Výroba papírového draka                                                                                             3,6

                                                                           

ŘÍJEN

Měsíční téma: Ježek Bodlinka

Výroba ježečka Bodlinky, obtisk listů pro ježka                                                       1,2,3,6

Modelování z plastelíny                                                                                               1,6

Příroda na podzim, vycházka do okolí školy                                                                  1,2

Z encyklopedie – ježek                                                                                             1,2,3

Závodivé hry a soutěže                                                                                                4,6

Pohybové a míčové hry na školním hřišti                                                                       1,2

Výroba halloweenské  dýni                                                                                          3,6

Halloweenské puzzle                                                                                                1,3,6

 

LISTOPAD

Měsíční téma: Po stopách skřítků

Výroba domečku pro skřítka, práce s přírodninami                                                     1,2,3,6

Četba z knihy Sbírka motýlů – příběh Travní víla a rosný panáček                                      2,4

Výroba papírového jablíčka s housenkou                                                                         3,6

Smyslové hry, hry na postřeh                                                                                      1,2,4

Podzimní vycházka do přírody                                                                                        1,2

Poznávání listnatých a jehličnatých stromů                                                                      1,3

Zpívání s kytarou, poslech písní z CD                                                                              1,2

 

PROSINEC

Měsíční téma: Těšíme se na Vánoce                                                     

Výroba ozdob na stromeček                                                                                            3,6                      

Malování hvězdiček                                                                                                         2,6

Vyprávění o adventu, vánočních zvycích                                                                         1,2,5

Poslouchání a zpívání vánočních koled                                                                             1,2

Malování pomocí zmizíku                                                                                                3,6

Výrobek myšky se svíčkou – práce s temperou                                                                3,6

Logické hry, dáma, piškvorky                                                                                    1,2,3,4

Společné sledování DVD pohádky 

 

LEDEN

Měsíční téma: Karneval

Rozbalování dárků v družině                                                                                            2,4

Pohybové hry, smyslové hry, hry na paměť                                                                    1,2,3

Vyrábění karnevalových masek dle vlastního výběru                                                      2,3,4,6

Zimní hrátky – bobování, stavby ze sněhu                                                                    1,2,3,6

Kreslení na téma: Zimní sporty                                                                                      1,2,6

Četba: Ezopovy bajky, rozvoj slovní zásoby                                                                    1,2,3

 

ÚNOR

Měsíční téma: Koho máme rádi

Výroba valentýnského přání                                                                                           2,3,6

Kresba Paní Zimy, kresba dle fantazie                                                                         1,2,3,6

Malujeme portrét – práce s temperou                                                                           1,2,3,6

Společenské hry, hry se stavebnicemi, s legem                                                            1,2,3,6

Četba klasických pohádek B. Němcové, K. J. Erbena                                                         1,2

 

BŘEZEN

Měsíční téma: Mláďata

Kreslíme mláďata savců                                                                                                1,3,6

Rozlišujeme savce, ptáky, ryby,...                                                                                  1,2,3

Oslava jara, tradiční zvyky                                                                                             1,2,4

Výroba velikonočních ozdob, práce s přírodninami                                                           2,3,6

Malujeme velikonoční vajíčko                                                                                          1,3,6                                                                                                                                

Soutěživé hry v tělocvičně                                                                                                                                                                                                                                                                      

Výroba papírového velikonočního košíčku                                                                      1,2,3,6

 

DUBEN

Měsíční téma: Rozkvetlá louka

Poznáváme jarní květiny, kresba květin                                                                           1,2,6,3

Výroba papírového květináče                                                                                               3,6 

Křížovky, hádanky, sudoku                                                                                                 1,3

Dopravní znalosti, dopravní značky                                                                                    1,2,3

Dopravní hřiště, bezpečnostní chování                                                                                  1,6

Dokreslování obrázku                                                                                                     1,2,3,6

 

KVĚTEN

Měsíční téma: Rodina, moje máma

Svátek maminek – přáníčka, dárky, básničky…                                                                 1,2,4,5

Oslavy v rodině, domácí mazlíčci                                                                                            2,4

Hledáme nesmysly na obrázcích                                                                                         1,2,3

Malujeme přírodu, kresba podle předlohy                                                                              2,3,6

Výroba motýlka – ozdoba na stěnu                                                                                         3,6

 

ČERVEN

Měsíční téma: Hurá prázdniny volají

Kreslení s tužkou, malujeme krémem                                                                                 1,2,3,6

Cvik hmatu – určujeme předměty pomocí hmatu                                                                     1,3,2

Závodivé hry na hřišti,                                                                                                           2,3,6

Výroba ZOO z ruliček                                                                                                           2,3,6

Úklid hraček, třídění stavebnic                                                                                            1,2,3,6


17   ROČNÍ PLÁN II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁŘÍ

PODZIMNÍ  ČAS

Pozorujeme změny v přírodě – vycházky                                                                                  1 6

Pobýváme na školním hřišti                                                                                                  1 5 7

Tvoříme z přírodnin – podzimní panáček                                                                                    4 6

Vyrábíme z papíru – ježek, podzimní strom                                                                            2 4 6

Pouštíme draky                                                                                                                    2 3 6

Tancujeme na školní diskotéce                                                                                              3 4 7

 

ŘÍJEN

KNIHA  NÁŠ KAMARÁD

Oslavujeme Týden knihoven                                                                                                    3 4 7

Čteme ze svých oblíbených knih                                                                                             3 4 6

Malujeme oblíbené pohádkové postavičky                                                                                1 3 6

Představujeme dramaticky úryvky ze svých knih                                                                      1 3 6

Slavíme Halloween – soutěžíme, tvoříme                                                                                  1 2 6

Zdobíme a dlabeme dýně                                                                                                          4 6

Tancujeme na školní diskotéce                                                                                               3 4 7

 

LISTOPAD

UMÍME SE CHOVAT

Používáme kouzelná slovíčka                                                                                               1 2 3 4

Testujeme sami sebe                                                                                                             2 3 4

Vzájemně se poznáváme – hrajeme psychomotorické hry                                                         3 4 5

Soutěžíme ve znalostech společenského chování                                                                     1 3 4

Tancujeme na školní diskotéce                                                                                               3 4 7

 

PROSINEC

ČAS  VÁNOC

Těšíme se na Mikuláše – vyrábíme čerty, anděly, mikuláše z břízy                                           3 4 6

Pečeme a zdobíme perníky                                                                                                      4 6

Besedujeme o zvycích a tradicích Vánoc u nás i ve světě                                                         1 3 4

Vyrábíme ozdoby na stromeček a stoly na setkání s důchodci                                                    5 6

Navštěvujeme Domov seniorů – předání dárečků vyrobených dětmi s přírodnin                         1 3 4 5

Vyrábíme vánoční aranžmá – přírodní materiály                                                                     2 3 4 5 


LEDEN

ZIMNÍ  RADOVÁNKY

Bobujeme, sáňkujeme                                                                                                              5 7

Bavíme se na maškarním reji – hry, tanec, soutěže                                                                  1 2 6

Tvoříme z papíru, textilu – karnevalový kostým                                                                            2 4

Stavíme stavby ze sněhu                                                                                                        4 6 7

Hrajeme turnaj ve stolním tenise                                                                                                   7

Pomáháme s přípravou školního plesu a karnevalu                                                                    3 5 6

 

ÚNOR

ZDRAVÝ  ŽIVOTNÍ  STYL

Povídáme si a výtvarně zpracujeme náš denní režim                                                             1 2 3 5 6

Dodržujeme hygienické zásady – besedujeme                                                                        1 3 4 5

Sestavujeme zdravou a nezdravou stravu – koláž                                                                     1 2 3 6

Vytvoříme náš týdenní jídelníček – koláž                                                                                      3 4

Vyrábíme valentýnská přání                                                                                                      3 4 6

 

BŘEZEN

VÍTÁME  JARO

Pozorujeme probouzení přírody – vycházky k rybníku                                                              1 3 5 6

Soutěžíme – poznáváme stromy, rostliny, zvířata – kvíz                                                                 1 4

Malujeme jarní květiny                                                                                                              1 3 6

Oslavujeme svátky jara – Velikonoce – tvoříme z přírodnin                                                     2  3 4 5 6

Besedujeme o lidových zvycích a tradicích Velikonoc                                                               1 3 4 6

Tancujeme na školní diskotéce                                                                                                 3 4 7

 

DUBEN

BEZPEČNĚ NA CESTĚ

Jezdíme na dopravním hřišti                                                                                                   2 3 4 6

Malujeme dopravní prostředky – koláž                                                                                       1 3 6

Besedujeme s policií                                                                                                                  1 3

Oslavujeme Den země – tvoříme z odpadového materiálu, test                                                     1 2 5

Oslavujeme slet čarodějnic – soutěžíme, tvoříme, opékáme u táboráku                                   1 2 3 4 7

Malujeme, vyrábíme čarodějnice                                                                                                1 3 6

 

KVĚTEN

MŮJ DOMOV

Popisujeme a kreslíme naše domy a zařízení                                                                             2 3 4

Vystřihujeme a sestavujeme z barevných papírů náš pokoj                                                       2 3 4 6

Povídáme si o institucích v naší a sousedních obcích – výtvarně zpracujeme                           1 3 4 5 6

Představujeme pantomimicky povolání rodičů                                                                                3 4

Slavíme Den matek – vyrábíme dárek                                                                                         3 4 6

Tancujeme na školní diskotéce                                                                                                  3 4 7

 

ČERVEN

POHYB  JE  ZDRAVÝ

Sportujeme na školním hřišti – Praštěná olympiáda                                                                  3 4 5 7

Hledáme poklad, opékáme – spíme v družině                                                                     2 3 4 5 6 7

Procvičujeme naše smysly – soutěže                                                                                     1 2 3 4

Luštíme křížovky                                                                                                                      1 2 7

Procvičujeme postřeh, pozornost – didaktické hry                                                                    1 2 3 4

 

 

18   ROČNÍ PLÁN III. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁŘÍ

„Dráček školáček“

Seznámení s novým prostředím, školním řádem, povinnostmi žáků                                 1 2 3 4 5

Vyprávění Co jsi dělal o prázdninách?                                                                                   3 6

Navázání přátelských vztahů za pomoci společných her, pravidla                            

společného soužití mezi dětmi                                                                                          1 2 4

Pohyb na školním hřišti, míčové hry                                                                                     4 7

Výroba létajícího draka, ježka z přírodnin                                                                        1 2 4 6

 

ŘÍJEN

„Ať žijí duchové“

Kresba strašidýlka                                                                                                             1 6

Určování ovoce a zeleniny                                                                                                   1 3

Závodivé hry a soutěže                                                                                                     2 4 7

Pohybové a míčové hry na školním hřišti                                                                               4 7

 

LISTOPAD

„Veselá muchomůrka“

Spolupráce dětí při tvořivých činnostech, skupinové a kolektivní práce (výzdoba…)                1 5 6

Pohybové hry a soutěže, rozvoj zdravé soutěživosti                                                            2 4 7

Výroba muchomůrek                                                                                                          4 6

Upevňování vzájemných vztahů – psychomotorické hry                                                       3 4 5

                       

PROSINEC

„Mrštný kapřík“

Vyprávění o adventu, vánočních zvycích                                                                            1 3 4

Poslouchání a zpívání vánočních koled                                                                              1 3 7

Pracovní činnosti s přírodními materiály, vánoční ozdoby a výzdoba družiny                            4 6

Výroba Tří králů                                                                                                              2 4 6

Výroba akvária a papírových kaprů                                                                                    2 4 6                                       

LEDEN

„Legrační šašek“

Zimní hrátky – bobování, stavby ze sněhu                                                                            5 7

Vyrábění karnevalových masek                                                                                           4 6

Výroba papírového klauna                                                                                                2 4 6

Orientace v čase (hodina, den, měsíce)                                                                                1 3

Procvičování paměti – didaktické hry (tvořivé myšlení, postřeh…)                                         1 3 7

 

ÚNOR

„Naše tělíčko“

Naše tělo – kouzla zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena,                                   

povídáme si o tom, co jíme                                                                                          1 3 4 7

Závodivé hry, soutěže, zimní sporty                                                                                2 3 7

 Svět fantazie – výtvarné a pracovní činnosti                                                                       1 6

Výroba valentýnského přání                                                                                              2 6

 

BŘEZEN

„Jarní pozdrav sněženky“

Jaro je tady – poznáváme zvířátka a rostliny                                                                       1 3

Vyprávění o lidových tradicích a zvycích velikonoc                                                            1 3 4

Vyrábění skládané papírové ovečky, kuřátka                                                                 1 2 3 6       

       

DUBEN

„Děti a doprava“

Dopravní znalosti, praktické dovednosti                                                                         1 2 5

Soutěž ve všeobecných znalostech, postřehu a paměti                                                     1 5

Kreslení dopravních prostředků                                                                                  1 3 5 7

Výzdoba na Rej čarodějnic                                                                                          1 3 6

 

KVĚTEN

„ Motýlek Emílek“

Svátek maminek – přáníčka, dárky, básničky…                                                             1 2 6

Určování stromků a květin                                                                                            1 3 5

Malujeme přírodu, kresba podle předlohy                                                                         4 7

Výroba Emílka                                                                                                              1 6

 

ČERVEN

„Letní radovánky“

Cvik hmatu – určujeme předměty pomocí hmatu                                                        1 3 4 5

Závodivé hry na hřišti, měření rychlosti a výkonu dětí                                                    2 3 7

Povídáme si o letních sportech, o nebezpečích a nástrahách kolem nás                   1 3 4 5 7

Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se budeme těšit                                 3 4 7

Comments