Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace

753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

Po příchodu do školní družiny si děti odkládají aktovky, převlečení a boty na určené místo. Na činnosti se děti ve školní družině převlékají.

Děti se zúčastňují činností pořádaných školní družinou, po dohodě s vychovatelkou se těchto akcí mohou zúčastňovat i nezapsaní žáci, ale tito jsou zapsáni do docházkového sešitu.

Během polední pauzy žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně nebo nemají uvolnění na dobu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, pobývají ve školní družině, zapisují se do docházkového sešitu a respektují pravidla družiny a pokyny vychovatelky.

V jídelně si děti nosí stravu ke stolům samy. Vychovatelka dbá na kulturu stolování, bezpečnost a provádí ve školní jídelně dozor.

Žáci nemohou svévolně opouštět prostory školní družiny ani akce družinou pořádané. Odchody vždy hlásí vychovatelce.

Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených ve vnitřním řádu ŠD rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze ŠD, pokud svým chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces, soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví i bezpečnost ostatních. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zavinění porušení povinností. 

 

b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,

Provoz školní družiny je v pracovní dny od 6:20 do 7:25 a od 10.30 do 16.00, v době vedlejších prázdnin od 6.30 do 15.00 hodin. Úplata rodičů za dítě ve ŠD není stanovena. Zájmové vzdělávání žáka se poskytuje bezplatně.

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Děti se do školní družiny přihlašují na počátku školního roku do počtu 30 žáků na oddělení, výjimečně během školního roku. Přednost mají děti nižších ročníků a děti dojíždějící.

Docházka zapsaného dítěte do školní družiny je povinná a absenci je zapotřebí písemně omluvit na formuláři školy.

Pro vychovatelku je závazná doba odchodu dítěte vyznačená na přihlášce.

Změny je třeba včas písemně oznámit.

Během školního roku může rodič dítě kdykoliv písemně odhlásit.

Vychovatelka uvolňuje žáky 15 minut před odjezdem autobusu.

 

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

Děti po vyučování předává učitelka vychovatelce.

Žáci, kteří skončí vyučování po 4. vyučovací hodině, jdou na oběd za dozoru vychovatelky. Cestou dodržují jejich pokynů (obzvlášť dodržují pravidla silničního provozu). Ze školní jídelny odchází žáci, kteří se vrací zpět do školy, za dozoru vychovatelky.

Během oběda mají žáci zajištěno neomezené množství tekutin. Další potřebné tekutiny si žáci nosí z domova.

Na odpolední vyučování odcházejí žáci z družiny s vyučujícím.

Žáci během provozu družiny jsou uvolňováni do zájmových útvarů a výuky ZUŠ. Učitelé těchto zájmových útvarů a učitelé ZUŠ si je vyzvedávají osobně v družině a přebírají nad nimi zodpovědnost.

Dětem není dovoleno nosit do školní družiny věci, kterými mohou ohrozit zdraví vlastní a zdraví svých spolužáků.

Děti nesmí ve ŠD odkládat cenné předměty (peněženky, šperky, mobilní telefony) kromě případů, kdy dá k tomu pokyn vychovatelka a to na určené místo. Cennosti si mohou kdykoliv u vychovatelky uschovat.

Vychovatelka vždy přihlíží při výběru zaměstnání k počasí, přání, náladě žáků v oddělení při současném respektování psychohygienických zásad a dodržování plánů činnosti školní družiny.

 

d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

Děti mohou využívat veškeré zařízení a hračky, které ve školní družině jsou. Zachází s nimi ohleduplně. Úmyslné poškození zařízení a hraček bude uhrazeno rodiči.


Projednáno na pedagogické radě 29.8.2016 

V Bělotíně 1. 9. 2016

Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

Renata Biskupová – vedoucí vychovatelka ŠD

 

Comments